Izrada investicijskih studija i poslovnih planova

Izrada investicijskih studija i poslovnih planova je naša glavna djelatnost. Prijava na natječaje za sredstva Europske unije često zahtjeva izradu investicijskih studija i svi krediti iznad 700.000 kn zahtijevaju izradu investicijske studije. Poslovni planovi su potrebni kao dio dokumentacije prilikom odobravanja kredita do 700.000 kn, garancija ili jamstva od poslovnih banaka, HBOR-a, HAMAG-BICRO-a i slično. Prateći događanja na hrvatskom tržištu izrade poslovnih planova / investicijskih studija, uočili smo da velika većina poslovnih planova nije zadovoljavajuće kvalitete. Osim toga, izrada takvih planova je vrlo skupa, posebno s obzirom da ne ispunjavaju svoju svrhu (analiza pothvata i uočavanje svih bitnih elemenata za njegovo ostvarivanje).

Poslovni plan

Poslovni planovi danas su potrebni za dobivanje povoljnih kredita koje nudi HAMAG-BICRO ili HBOR. Također, sve poslovne banke za odobravanje kredita većeg iznosa zahtijevaju izradu poslovnog plana. Poslovni plan je dokument koji opisuje ciljeve nekog poslovnog projekta i način na koji će se ti ciljevi ostvariti. Cilj poslovnog plana je dokazati da se projektom može generirati prihod i dobit zadovoljavajuća za investitore, a što ujedno znači da neće biti upitno servisiranje kreditnih obveza. Poslovnim planom je važno dokazati da poduzeće/obrt ima znanja potrebna za provedbu projekta te da je osigurao inicijalno tržište na kojem može plasirati svoje proizvode i usluge.

Investicijska studija i studija izvodljivosti

Gotovo svi natječaji Europske unije zahtijevaju izradu investicijske studije. To je ujedno i dio dokumentacije koji zahtjeva specifična znanja osobe koja izrađuje investicijsku studiju. Osim EU natječaja svi kreditni programi HBOR-a za kredite vrijednosti veće od 700.000 kn i/ili svi garancijski programi HAMAG-BICRO-a vrijednosti veće od 400.000 kn zahtijevaju izradu investicijske studije. Investicijska studija je dokument koji za projekt investicija u pokretanje ili povećanje djelatnosti prikazuje ekonomsku isplativost ulaganja i način na koji će projekt biti realiziran. Za razliku od poslovnog plana, investicijska studija će obraditi samo one aspekte poslovanja koji su bitni za izvedbu investicijskog projekta. Za razliku od studije isplativosti, investicijska studija neće samo utvrditi isplativost, nego i prikazati kako će projekt biti realiziran.